Forskning vid CRS

Vid CRS bedrivs forskning med inriktning på religiös och social förändring i det moderna samhället, välfärdsfrågor i relation till religion, livsfrågor och meningsskapande. Inte minst fokuseras samspelet mellan kyrkornas diakonala arbetsfält och pågående förändringsprocesser i kyrka och samhälle.

Vetenskapsrådet anslog år 2008 50 miljoner kr till det 10-åriga projektet The Impact of Religion: Challenges to Society, Law and Democracy vid Uppsala universitet. Bakgrunden är en ansökan om etableringen av ett Centre of Excellence som en forskargrupp från Uppsala universitet har utformat, under ledning av professorn i religionssociologi Anders Bäckström (CRS) i samarbete med professorn i internationell familjerätt Maarit Jänterä Jareborg, juridiska fakulteten. Centret fokuserar religionens betydelse i samhället i relation till lagstiftning, demokrati, hälsa och välfärd.

Utöver detta har två större europeiska projekt, med fokus på välfärd i relation till värderingar, religion, genus och minoriteter dominerat forskningen vid CRS: Welfare and Values in Europe (WaVE) and Welfare and Religion in a European Perspective (WREP). Forskningen vid CRS har också berört bland annat följande områden:

  • religiös och social förändring
  • social omsorg och social ekonomi
  • diakoni och diakonala institutioner
  • rit och gudstjänst
  • funktionshinder och livsfrågor
  • ungdomars attityder och livsfrågor
  • abort och existentiella behov
  • mänskliga rättigheter
  • från statskyrka till fri folkkyrka
  • kyrkans roll inom välfärdssamhället