Tema 2: Integration, demokrati och politisk kultur

I detta tema länkas mångkulturalism och religiös mångfald med civilsamhälle och politisk kultur. Syftet är att bättre förstå de komplexa relationerna mellan religion, mänskliga rättigheter, demokrati och nationell säkerhet.

En ökande mångfald i Sverige reser svåra frågor som rör själva kärnan i demokratin. Hur kan grundläggande konstitutionella rättigheter såsom yttrandefrihet och religionsfrihet, ses sida vid sida med lagar som förbjuder "hate speech" och förföljelse på grund av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning? Hur förhåller sig kontraterrorism-program till medborgerliga rättigheter och friheter? I vilken utsträckning har religion blivit en diskrimineringsgrund i det svenska samhället? Hur kan mångkulturalism och religiös mångfald relateras till omformuleringar av det civila samhället och politiskt liv?

Empiriska undersökningar visar att manifest religion, särskilt islam, har blivit en källa till oro och misstänksamhet i Sverige. Samtidigt har europeiska stater (delvis under amerikansk inflytande) svarat på "terrorism" genom att införa stränga säkerhetsåtgärder på nationell och regional (EU) nivå, åtgärder som sannolikt är bestående. Denna utveckling påverkar djupt religionsfriheten, men också yttrandefriheten, föreningsfriheten och rätten till personlig integritet.  Målet med forskningen i detta tema är att beskriva och analysera dessa långtgående förändringar och synliggöra dess konsekvenser för det svenska /europeriska samhället. Med andra ord, hur påverkas den politiska kulturen av de förändrade föreställningarna om religion och vilka implikationer har sådana förskjutningar för civilsamhället? 

Temaledare: Mattias Gardell
Biträdande temaledare: Victoria Enqvist

Delprojekt

2.1 Religion, terrorism och mänskliga rättigheter
2.2 Religion och yttrandefrihet
2.3 Mänskliga rättigheter och religion
2.4 Islamofobi, stigmatiserade minoriteter och muslimers politiska deltagande i Sverige
2.5 Religion och säkerhetspolitik: en utmaning för svensk politisk kultur
2.6 Medborgarskap och kulturell identitet  
2.7 Religion, sekularism och demokrati
2.8 Burkor och baguetter: sekularism, islam och den franska extremhögern
2.9 Religionsundervisning i senmoderna Sverige: lärarprofessionalitet på gränsen mellan offentligt och privat

Publikationer tema 2
Listan är en förteckning över publikationer  av de forskare som är verksamma inom Impact-programmet.