Tema 3: Familjen, rättsordningen och samhället

Detta tema syftar till att analysera samspelet mellan familjerätt, religion och samhälle. Detta undersöks inte bara från ett internt svenskt perspektiv utan också från en mångkulturell och internationell synvinkel. Särskild uppmärksamhet ägnas den betydelse som EU har på lagstiftning, rättsfall och rättstillämpning, samt betydelsen av immigration till Sverige i detta sammanhang.

Lagstiftning kring familjen utgör en hörnsten i varje samhälle och formar också individers dagliga liv. Historiskt var familjerätten i Sverige intimt förknippad med religion och religiösa synsätt. Sedan 1900-talets början har den dock utvecklats i sekulär riktning, och idag ses svensk familjerätt som "progressiv" och "kvinnovänlig", i utvecklingens frontlinje. Dessutom har lagstiftning kring frågor som har att göra med familjen, kanske särskilt tydligt i Sverige, kommit att användas som ett instrument för en "social ingenjörskonst". Dock har konflikter nyligen uppstått mellan sekulära och religiösa intressen kring ämnen som äktenskapsbegreppet (exempelvis om samkönade par kan inkluderas inom begreppet äktenskap), och rätten till föräldraskap (genom ett antal reproduktionstekniker). Slutligen har både Sveriges medlemsskap i EU och en ganska sen invandring tvingat ett tidigare "homogent" samhälle att konfrontera nya och olika värderingar kring vad som anses vara en familj och vad som är dess funktioner. Hur bör juridisk pluralism förstås i detta sammanhang?

Temaledare: Mosa Sayed
Biträdande temaledare: Pia Karlsson Minganti

Delprojekt 

3.1 Muslimsk familje- och arvsrätt och mänskliga rättigheter
3.2 Vad är en familj? Rätten att gifta sig eller att bli förälder
3.3 Familjerättstvister och skilsmässa i Europa
3.4 Konstruktioner av sekularism
3.5 Samhälle i omvandling – stat och kyrka som aktörer i familjefrågor 
3.6 Barns rätt till andlighet i ett religiöst illiterat samhälle

Publikationer tema 3
Listan är en förteckning över publikationer av de forskare som är verksamma inom Impact-programmet.