Tema 4: Välbefinnande och hälsa

Syftet med tema fyra är att initiera nydanande forskning om förhållandet mellan hälsa, välbefinnande, stress och religion i sjukvården i det mångkulturella Sverige med beaktande av även de juridiska aspekterna av detta område.

Religion blir ett allt viktigare område inom svensk sjukvård. Å ena sidan dominerar sekularisering och religiös privatisering scenen. Å den andra, återintroducerar migration traditionella och andra former av religion och religiositet. Konsekvenserna av denna komplexa situation innebär utmaningar: sjukvårdspersonal möter dagligen människor med kulturell och existentiell stress. Kliniskt verksamma saknar dock adekvata verktyg för att hantera dessa frågor. Dessutom leder bristen på förståelse för invandrares kulturella/religiösa traditioner till potentiella konflikter som kan påverka sjukvårdens effektivitet.

Behovet av ny kunskap inom detta område är akut: religion och hälsa i relation till stress och välbefinnande, migration och ackulturation (kulturella förändringar till följd av mötet mellan två kulturer) och medicinsk rätt. Förhållandena mellan dessa faktorer är ännu i stort sett outforskade i Sverige.

Under nästa period av Impact-programmet kommer tema Välbefinnande och hälsa att fokusera på utvecklingen av psykisk folkhälsa och dess befrämjande. Särskild vikt kommer att fästas vid hur existentiella och meningsskapande dimensioner inkluderas. Alla forskare och projekt inom området kommer att involveras. Denna utveckling är en direkt följd av  forskningsresultat och identifierade behov inom psykisk hälsa och välbefinnande från den första delen av Impact-programmet.

Temaledare: Valerie Demarinis
Biträdande temaledare: Fred Nyberg

Delprojekt

4.1 Religion, stress och välbefinnande
4.2 Invandring, hälsovård och existentiella frågor
4.3 Rätten till hälsa
4.4 Psykisk folkhälsa och dess befrämjande (ny titel)
4.5 Begravningsplatser och arkitektur
4.6 Traumatiska erfarenheter och meningsskapande
4.7 Moral- och identitetsutveckling bland ungdomar

Publikationer tema 4
Listan är en förteckning över publikationer av de forskare som är verksamma inom Impact-programmet.