Tema 5: Välfärdsmodeller - organisation och värderingar

Tema fem analyserar pågående förändringar i de offentliga välfärdssystemen i norra Europa och Europa i allmänhet. Detta sker genom att bygga specialistkompetens i skärningspunkten mellan religion, välfärd och juridik.

Med "välfärdsmodell" menas här inte bara den fysiska organiseringen av omsorg och finansiellt stöd, utan också den aktuella värdegrunden. Europeiska välfärdsmodeller utsätts för allt större tryck, vilket sammanhänger med sociala och religiösa förändringar. Dessa omfattar förändringar avseende demografi, könsroller och familjebildningsmönster, men också internationell migration, avreglering, och ökat inflytande från europeiska och globala marknader. Mot denna bakgrund har ett förnyat intresse riktats mot frivilligsektorn, inte minst i form av religiösa aktörer, som en tredje väg mellan privat och familjebaserat ansvarstagande och statligt eller offentligt socialt ansvarstagande. Vilka nya roller framträder? Hur förhandlas värderingar och hur kan religionens roll förstås i förhållande till olika välfärdsagenter? Hur hanteras dessa frågor i lagstiftningen, särskilt i fråga om nya förståelser av familjebaserat ansvarstagande?

En referenspunkt för studierna kommer att vara den nordiska välfärdsmodellen, med dess kombination av homogenitet, protestantism och en stark välfärdsstat som kombineras med en "progressiv" familjelagstiftning där individens autonomi betonas. De flesta av delprojekten i detta tema kommer att fokusera det svenska respektive de nordiska samhällena, medan några kommer att omfatta internationella jämförelser. Religion som en historisk och kulturell faktor kommer att jämföras med nya roller för religion såväl på en offentlig arena som på en individuell nivå.

Temaledare: Martha Middlemiss Lé Mon
Biträdande temaledare: Margareta Brattström 

Delprojekt

5.1 Den nordiska modellen i en föränderlig kontext 
5.2 Sociala rättigheter, integration och välfärdspraxis
5.3 Välfärd, religion och värderingar
5.4 Arvsrätt i en globaliserad kontext
5.5 Vem ska försörja familjen?
5.6 Välfärd och religion i ett globalt perspektiv
5.7 Ungdomar i marginalen: trosbaserade organisationers betydelse för social sammanhållning
5.8 Diskriminering i välfärden
5.9 Religiös och social kompetens i kontraktsrelationer 
5.10 Vem är den närstående?

Publikationer tema 5
Listan är en förteckning över publikationer av de forskare som är verksamma inom Impact-programmet.