Tema 6: Vetenskap och religion

Syftet med tema sex är att identifiera och förstå samtida uppfattningar om hur vetenskap och religion förhåller sig till varandra och hur de ömsesidigt påverkar varandra. Med andra ord, hur ska vi förstå förhållandet mellan dessa två starka kulturella krafter och hur formar de våra världsbilder i ett pluralistiskt och globalt samhälle? 

Religion har traditionellt spelat en viktig roll i skapandet av världsbilder. Sedan den vetenskapliga revolutionen har vetenskapen åtminstone delvis kommit att ersätta denna roll för religionen. I senmoderna samhällen, utmanas dock den moderna tanken om vetenskap som bas för säker kunskap på nytt av religionen, som en återkommen faktor i socialt liv, liksom av relativism eller postmodernism. Detta kräver nya studier kring hur senmoderna människors livsåskådning bildas och vilken roll vetenskap och religion spelar i denna process. Ger vetenskapen fortfarande en stark, sammanhållande och normativ bas för formandet av livsåskådningar i en global och pluralistisk värld eller håller den på att marginaliseras? Kan vi se framväxten av nya förståelser av vad vetenskap är, som ersätter den modernistiska tanken om en värderingsfri vetenskap byggd på sammanhållna och konsistenta teorier. Om så är fallet, vilka är då dessa alternativ?

Temaledare: Mikael Stenmark
Biträdande temaledare: Ulf Zackariasson

Delprojekt

6.1 Sanningens kris: från relativism till scientism
6.2 Vetenskapen och formandet av livsåskådningar
6.3 Livsåskådningsanpassad vetenskap? Om religioners och livsåskådningars roll i vetenskapliga sammanhang 
6.4 Vetenskapens betydelse för debatten om religion 
6.5 Relativism som en utmaning för teologi, juridik, samhälls- och naturvetenskap 
6.6 Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Publikationer tema 6
Listan är en förteckning över publikationer av de forskare som är verksamma inom Impact-programmet.