Tema 1: Religiös och social förändring

Syftet med den forskning som bedrivs inom tema ett är att öka förståelsen för samspelet mellan religion och aktuella sociala förändringar i Sverige och norra Europa. Detta sker genom studier av religioners plats i den offentliga sfären till exempel i medier, statlig förvaltning, och det politiska systemet. Unga utgör en nyckelgrupp för att förstå förändringar av värderingar och religiositet mellan generationer. Gender och sexualitet är centrala teman som tydliggör förhandlingar om gränser mellan religiöst och sekulärt, privat och offentligt i samhället.

Frågan om religioners närvaro i dagens Sverige är komplex. En majoritet av befolkningen menar att religion och politik skall hållas åtskilda och tar avstånd från institutionell religion. Samtidigt är de fortfarande medlemmar i majoritetskyrkorna och tar del av dop, konfirmation och andra övergångsriter. Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder, men olika religiösa uttryck är påfallande synliga i den offentliga sfären. Staten interagerar med religiösa samfund i frågor om välfärd och demokrati; politiska partier intresserar sig för religiösa frågor; religion debatteras i massmedier; och den religiösa mångfalden i vardagslivet har ökat. Den ökande moderniseringen av samhället har inte lett sekularisering på det sätt som tidigare förutspåddes av forskare. Snarare tycks religion som del av individuell och social identitet vara en fråga som fortfarande har social och politisk betydelse, om än på andra arenor och med andra villkor än tidigare i historien.

Temaledare: Mia Lövheim och Karin Borevi

Delprojekt

1.1 Medier och religiös förändring

  • 1.1 a Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study (CoMRel)

  • 1.1.b Konstruktioner av religiöst och sekulärt i samtida svensk debatt

  • 1.1.c De-konvertering på YouTube - utförandet av icke-religiösa identiteter online

1.2 Religion i Sverige (RISE)

1.3 Religion och unga i Sverige

  • 1.3.a Youth and Religion. A survey of the role of religion for young people’s living conditions in Sweden.

  • 1.3.b YARG: Young adults and religion in a global perspective

1.4 Gender, religion och sekularitet

  • 1.4.a Livsberättelser i intersektionen mellan religion och genus: Transpersoner med judisk ortodox bakgrund

  • 1.4.b The reluctant reformists of Islam – an ethnographic study of Muslim feminist in Scandinavia

1.5 Politik och religion

  • 1.5.a Kommersiell reklam och gemensamt agerande

  • 1.5.b Religion och politik hybrida mediemiljöer

Lista på project inom Impact 1

Publikationer
Listan är en förteckning över publikationer av de forskare som är verksamma inom Impact-programmet.

Avslutade delprojekt