Halvtidsutvärdering av Impact

Enligt den internationella expertpanel som utvärderade Impactprogrammet efter halva tiden har Impact skapat ”forskning av extremt hög internationell kvalitet”.

Impactprogrammet har resulterat i forskning av extremt hög internationell kvalitet och flyttat fram forskningsfronten på nya och spännande sätt. Det fastslår den internationella utvärderingspanel som på Vetenskapsrådets uppdrag utvärderat Impact när halva tiden återstår.

Impactprogrammet är en av de 20 svenska Linnémiljöer som skapades med anslag från Vetenskapsrådet år 2008. Miljöerna har utvärderats en gång tidigare år 2010, och under slutet av 2013 och början av 2014 genomfördes en andra utvärdering när halva tioårsperioden gått. Som ett led i utvärderingen besöktes Impact i januari 2014 av en internationell expertpanel.

Nu är rapporten från utvärderingen klar. Och expertpanelen är tydligt imponerad av vad Impact hittills uppnått. I rapporten skriver man bland annat att en ”synergistisk kombination av stabil finansiering från Linnémiljön och ytterliga, mycket imponerande och framgångsrika anslagsansökningar från Vetenskapsrådet, EU och andra fonder, har skapat och förstärkt forskning av extremt hög internationell nivå. Framför allt imponerades panelen vid platsbesöket av omfattningen av och kvalitén på interaktion mellan forskarkolleger från helt olika vetenskapliga discipliner. Detta är ännu svårare att åstadkomma i praktiken än i teorin.”

Utvärderingspanelen lyfter fram det tvärvetenskapliga samarbetet över ämnesgränserna och hur detta fört forskningen framåt, samt hur man lyckats attrahera och behålla yngre forskare i programmet: ”Forskning och samarbetsformer var djärva och riskabla och har flyttat fram forskningsfronten på ett spännande sätt, och i detta även lockat en ny generation doktorander. Ansvarskänslan för den kommande generationen forskare inom Impact var imponerande.”

Utvärderingspanelen lämnar tre rekommendationer till Impact inför det fortsatta arbetet.

  • En tydligare dokumentation av samspelet med samhällets politiska och rättsliga sfär;
  • En mer formell struktur för samverkan mellan doktorander;
  • Ytterligare insatser för att stärka den riktade kommunikationen med omvärlden.

Impactprogrammet är en av 20 Linnémiljöer som nu utvärderats. Enligt Vetenskapsrådet utmärker sig två av dessa miljöer särskilt: Impact samt Centrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, vid Göteborgs universitet. Vetenskapsrådet höjder därför anslagen till Impact och CeMEB med tio procent.

Impacts vetenskapliga råds självvärderingsrapport samt utvärderingsrapporten kan laddas ner via länkarna nedanför.

Self-evaluation report on the Linnaeus Research Programme: The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy, adopted by the IMPACT Scientific Board and delivered by the Coordinator, August 

Midterm Evaluation Report of the 2008 Linnaeus Centres