GAPs - EU-projekt om återvändandeprocessen för migranter i Europa

2023-03-09

Pressrelease för det nya EU Horizon Europe-projektet förlagt till CRS

EU och dess medlemsstater står inför många svåra utmaningar när det gäller att återsända avvisade asylsökande och "illegala" migranter till deras ursprungs- eller tredje land. Omkring en tredjedel av de avvisade asylsökande i EU återvänder till sina ursprungsländer – varav färre än 30 procent gör det frivilligt.

I flera publicerade rapporter tillskrivs bristerna i återvändandepolitiken till olika interna och externa faktorer. Några exempel är inkonsekventa tolkningar av EU:s regler, avsaknad av korrekta kopplingar mellan återvändande- och asylpolitik samt bristen på harmonisering av politiken och samordning mellan medlemsstaterna. För att ta itu med dessa utmaningar efterfrågar Europeiska kommissionen i den nya pakten om migration och asyl, (EC 2020: 2) en tydlig ansvarsdelning för "snabbt och effektivt återvändande".

Projektet GAPS övergripande mål är att undersöka förväntningar på och resultat av EU:s återvändandepolitik. GAPS syftar till att undersöka återvändandeprocessen för migranter genom att studera policyn, styrning och upplevelser hos och mellan skilda aktörer, däribland migranterna själva.

Läs mer här

Last modified: 2021-06-15