Demokrati, Kommunikation och Medier

Den forskning som bedrivs inom temat Demokrati, kommunikation och medier fokuserar på samspelet mellan religion och aktuella sociala förändringar i Sverige och norra Europa. Detta sker genom studier av vilken roll som religion spelar i den offentliga sfären till exempel i medier, statlig förvaltning, och det politiska systemet. Generation, genus och etnicitet är centrala teman som tydliggör förhandlingar om gränser mellan religiöst och sekulärt, privat och offentligt i samhället.

Frågan om religioners närvaro i dagens Sverige är komplex. En majoritet av befolkningen menar att religion och politik skall hållas åtskilda, men är fortfarande medlemmar i majoritetskyrkorna och tar del av dop, konfirmation och andra övergångsriter. Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder, men uttryck för flera religioner och livsåskådningar är påfallande synliga i den offentliga sfären. Staten interagerar med religiösa samfund och civilsamhällesorganisationer i frågor om välfärd och demokrati; religion och värderingar blir framträdande frågor i ett nytt politiskt landskap, och religion debatteras i massmedier och sociala medier. Den ökande moderniseringen av samhället har inte lett sekularisering på det sätt som tidigare förutspåddes av forskare. Snarare tycks religion som del av individuell och social identitet vara en fråga som fortfarande har social och politisk betydelse, om än på andra arenor och med andra villkor än tidigare i historien.

Pågående forskningsprojekt vid CRS

  • Mia Lövheim och Maria Klingenberg Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund. Finansierat av Uppsala Universitet, Verifiering för samverkans-medel, i samarbete med Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) 2019-2021.

  • The Nordic Network of Religion, Media and Populism (NOREMPO). Finansierat av NOS-HC 2020-2022.

Projekt vid annat lärosäte

  • Karin Borevi och Simon Sorgenfrei Islam och den svenska modellen: En longitudinell studie av relationen mellan staten och nationella muslimska organisationer. Finansierat av Vetenskapsrådet 2021-2023

Senast uppdaterad: 2022-04-28