Familj, genus och demografi

Forskning inom temat Familj, genus och demografi syftar till att analysera den snabbt förändrade sociala dynamiken i Sverige och den bredare europeiska kontexten, genom att ta fasta på en rad olika aspekter och relationer i denna förändingsprocess. 

Dessa skiftande dynamiker analyseras genom teoretiska perspektiv som kombinerar begrepp som sekularitet, religiositet, värderingar och praktiker såsom de uttrycks inom sammanhang som familjer, instutitioner och civilsamhälle. Det är inom denna växande intersektion av analyser som temat finner sitt fokus. Ett sådant fokus synligör olika spänningar som uppstår genom den roll som både det religiösa och sekulära spelar för såväl privat som offentligt liv. 

Detta tema representerar därför ett forum för forskning från olika discipliner såsom antropologi, etnologi, sociologi, juridik och statsvetenskap. Syftet är att producera inovativa och kritiska teoretiska och metodologiska koncept som är testade och modiferade genom empirisk forskning. Målet är även att erbjuda empriskt grundade insikter som kommer från de perspektiv som finns hos människor som är involverade i faktiska praktiker, förfaranden och debatter rörande religiös och sekulär mångfald inom den svenska och europeiska kontexten.

Pågående forskningsprojekt

  • Pia Karlsson Minganti och Mosa Sayed, Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext. Om familjelivets mångfald och muslimska samfunds roll vid äktenskaps upplösning (Religious divorce in a secular legal context: Family diversity and the role of Muslim congregations in marriage dissolution). Finansierat av Ragnar Söderbergs Stiftelse, 2019-2021.

  • Emin Poljarevic is the Swedish Management Committee Member in COREnet (Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity), a COST Action initiative (CA20107). COREnet is an interdisciplinary research network that aims at knowledge production, knowledge exchange and capacity building across Europe in the intersection of migration and religious diversity with a particular emphasis on bottom-up research.

Senast uppdaterad: 2022-04-28