Migration och medborgarskap

Migrationen benämns ofta som en av vår tids stora utmaningar, en utmaning som ökar i takt med globaliseringen och till följd av klimatförändringar, krig och konflikter. Denna typ av globala skeenden och lokala politiska och sociala processer påverkar människors möjlighet och villighet att leva på de platser där de bott i generationer. Migration och dess konsekvenser är en fråga som bland annat berör frågor om statssuveräniteten och dess gränser, tillgång till rättigheter, och inkludering och exkludering i samhället. Medborgarskap är nära sammankopplat med migration på så sätt att medborgarskapet kan ses som avgörande för vilka rättigheter en person både har och har faktisk möjlighet att utöva, samt vilka möjligheter man har att delta och påverka beslutsprocesser i samhället på olika nivåer.

Hur migrationen ska hanteras, kontrolleras och regleras, liksom hur medborgarskap villkoras på olika sätt, har de senaste decennierna blivit en allt viktigare politisk fråga som aktualiserar aspekter som politisk polarisering, xenofobi och krishantering, liksom välfärdsstatens utveckling och fortlevnad. Migrationen påverkar vidare befolkningssammansättning i ett land eller region vad gäller kön och ålder, men också men också religiös bakgrund eller hemvist. Den förändrade befolkningssammansättningen väcker frågor om hur ett samhälle hanterar etniska och religiösa minoriteter och vilka sociala, religiösa, sociala och rättsliga förändringsprocesser som sker. Forskning om migration och medborgarskap är central för att kunna förstå migrationens effekter på samhället och människors möjlighet att påverka och vara delaktiga i samhället.

Forskningen inom temat migration och medborgarskap är mångvetenskaplig vilket tydliggör att definitionen eller förståelsen av migration och av vem som anses vara migrant är av betydelse för såväl forskningen som för tolkningen av samhällssituationen och för politiska beslut. Forskningen om migration och medborgarskap fokuserar på såväl migration och migranters betydelse för samhället som samhällets förändring genom migration, i syfte att öka förståelsen och bidra med kunskap för att bygga ett hållbart samhälle.

Senast uppdaterad: 2021-11-18