Välfärd, hälsa och välmående

Välfärden, hälsa och välmående är grundläggande för människan och hennes samhällen. Välfärden anses skapa den samhälleliga och individuella trygghet som behövs för hälsa och välmående, liksom rättvisa förutsättningar för åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Välfärdsvärden och -värderingar är centrala i såväl religiösa som sekulära samhällsstrukturer. Välfärdsstaten har dock under de senaste decennierna fått utstå stora utmaningar när våra samhällen, dess förutsättningar och värderingar förändras. Sådana förändringar är tätt sammankopplade med förändringar i demografi och institutionella strukturer, internationalisering och privatisering av välfärden, samt ökad rörlighet av människor och deras privata och professionella aktivitet. Detta innebär att organisation och värderingar av välfärden förändras och utvecklas. Förändringarna påverkar människans hälsa och välmående och knyter därför också nära an till frågor om etik och religion.

Temat Välfärd, hälsa och välmående fokuserar på forskning kring grundläggande samhällsutmaningar, samt de utvecklingspotentialen i detta. Under den senaste tiden har detta fokus blivit alltmer aktuellt, inte minst på grund av den globala Covid-19-pandemin som påverkar hela samhällets och alla individers hälsa och välmående, men också utmanar våra välfärdssystem. Men också andra kriser och hot medför liknanden utmaningar: ekonomiska kriser, stora migrationsströmmar och inte minst klimatkrisen som riskerar att orsaka alla de nämnda problemen och fler. Sådana kriser och samhällsutmaningar orsakar konkurrens och konflikt om minskande resurser. Utsatta grupper i samhället drabbas hårt i kriser med anledning av begränsade resurser för hantering av konsekvenserna samtidigt som de också utsätts för skuldbeläggande och misstänksamhet. Samtidigt finns också ett växande och breddat samhällsengagemang för hantering av dessa kriser och en pluralism i vägar till erforderlig samhällsutveckling. Dessa utmaningar och potential i ljuset av nutida samhällskriser vill vi studera närmare inom ramen för detta temaområde, både tvärvetenskapligt och med flertal metoder och sektorer.

Relaterat till temat Välfärd, hälsa och välmående bedrivs forskning med koppling till de utmaningar och möjligheter som migration skapar. Mot bakgrund av de trauman nyanlända kan ha upplevt innan migration, men också de strukturella svårigheter de möter i sina nya miljöer, studerar vi psykisk och existentiell hälsa samt den agens och kapacitet för coping och resiliens som individer och grupper kan inneha. Anknytningen till etnicitet, religiositet, kultur eller andra meningsskapande fält och dess betydelse för välfärd, hälsa och välmående är centralt. Vi uppmärksammar skilda erfarenheter med hänsyn till kön, ålder, generation och socioekonomisk status och inte minst diskriminering.

Ett område där vi vill vidare belysa de berörda temafrågorna är samhällsomställningen för mötande av klimatkrisen, en kris som hotar inte bara miljö utan även samhällsekonomi och välfärd, liksom individers hälsa, välmående och åtnjutande av mänskliga rättigheter. Klimatkrisen utgör en av mänsklighetens största utmaningar och ställer stora krav på såväl individen och samhället att ställa om hela vår tillvaro. Såväl omställningen som det överhängande klimathotet orsakar existentiella utmaningar för människan. Civilsamhället får här avgörande betydelse, inte minst religiösa samfund och organisationer. Klimatomställningen av samhället, liksom individens, religionens och trossamfundens roll i denna är därför några av de frågor vi ser som viktiga att belysa mer i tvärvetenskapliga sammanhang.

Pågående forskningsprojekt

Önver Cetrez: Fotspår - Att förstå andra människors erfarenheter av integration

Önver Cetrez: PHOENIX - Human Mobility, Global Challenges and Resilience in an Age of Social Stress

Temaledare
  • Önver Cetrez, Religionspsykologi, Teologiska institutionen
  • Annika NIlsson, Förvaltningsrätt, Juridiska institutionen
Senast uppdaterad: 2023-01-13