Äldre kvinnors frivilligarbete

Äldre kvinnors frivilligarbete: en mixed methods-studie av resurser, värderingar och praktiker i en religiös och en humanitär organisation

Syftet med detta projekt är att skapa kunskap om resurser, värderingar och praktiker som formar och utmärker äldre kvinnors ideella arbete i Sverige. Projekt fokuserar kvinnor födda 1940–1955. Äldre är en snabbt växande grupp i det svenska samhället, vilket sätter välfärdsstaten under press samt innebär att äldre blir en allt viktigare resurs. Kvinnor är överrepresenterade bland ideellt engagerade, särskilt i religiösa och humanitära organisationer. Därför utgör de en nyckelgrupp för att förstå motiv till och uttryck för ideellt arbete, som trots detta endast i begränsad utsträckning undersökts.

Projektet tillför ny kunskap genom att undersöka bakgrundsfaktorer och värderingar tillsammans med betydelsen av sociala relationer, praktiska sysslor och känslor av ansvar och meningsfullhet för att motivera och upprätthålla ideellt arbete i praktiken. I internationell forskning betonas religiositet som en viktig drivkraft för ideellt arbete. Inom nyare religionsforskning har studier av ”levd religion” blivit allt mer framträdande, med fokus på hur religion utövas genom praktiskt arbete, relationer och moraliska överväganden.

Projektet är nyskapande i att kombinera teorier om socialt och religiöst kapital, som använts i tidigare studier, med teorier om levd religion i en svensk kontext. Den levda religionen har vidare sällan studerats med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Projektets design kombinerar en enkätstudie av ett representativt befolkningsurval inom åldersgruppen och fallstudier med observationer och intervjuer av ca 40 kvinnor, som aktivt utför ideellt arbete i tre Svenskkyrkliga församlingar samt tre Röda Korskretsar i mindre samhällen och landsbygd. Valet av dessa organisationer möjliggör ett fördjupat studium av betydelsen av genus, kulturell och religiös bakgrund samt värderingar för att forma och upprätthålla ideellt engagemang i två av Sveriges största civilsamhälleliga organisationer, och vilka lärdomar som genom detta kan vinnas för framtiden.

Om projektet

Projektet pågår mellan 2024-2027

Äldre kvinnors frivilligarbete: en mixed methods-studie av resurser, värderingar och praktiker i en religiös och en humanitär organisation är finansierat av Vetenskapsrådet

Forskare och medverkande
Prof. Mia Lövheim (projektledare)
 
Dr. Martha Middlemiss Lé Mon
 
Dr. Sara Fransson
Senast uppdaterad: 2023-12-04