Projektbeskrivning

En viktig del av migrationen är det faktum att religion får en betydligt mer synlig roll i det sekulära svenska samhället. Medan muslimsk, katolsk och ortodox migration har fångat forskningens uppmärksamhet har den pentekostala migrationen förbigåtts. En initial kartläggning pekar på att tillväxten av pentekostala migrantkyrkor i Storstockholm har varit avsevärd under det sista decenniet.

Syftet med detta projekt är att undersöka vilken roll pentekostalismen spelar bland migranter i Sverige, vilka utmaningar de möter i relation till det sekulära svenska samhället och vilka utmaningar de innebär för detta samhälle. Projektet utforskar således den växande transnationella miljön i den svenska huvudstaden med hjälp av de pentekostala migranterna som ett prisma.

Från att ha varit ett marginellt fenomen är pentekostalism i dag, efter den katolska kyrkan, den kyrkofamilj som kan räkna flest sympatisörer och medlemmar (ca 500 milj). Storstadsområden är centrum för denna nyetablering och en preliminär kartläggning pekar på att det finns minimum cirka 150 pentekostala församlingar i Stockholms län. Uppemot två tredjedelar av dessa församlingar har grundats under 2000-talet och av personer med utländsk bakgrund. Det handlar således om en betydande pentekostal tillväxt i Stockholmsområdet med koppling till migration och globalisering.

Projektet undersöker pentekostala migranter i Stockholmsområdet från fem vetenskapliga aspekter (historisk, teologisk, sociologisk, antropologisk och juridisk) och med ett tydligt jämförande perspektiv. För att kunna situationsbestämma de pentekostala migranternas liv görs en översiktlig kvantitativ, geografisk och demografisk studie av pentekostal tillväxt i Storstockholm. Pentekostalismens betydelse i migranternas dagliga liv och i relation till deras integration i det lokala och regionala svenska samhället undersöks genom etnografiska fallstudier av tre pentekostala migrantförsamlingar: en latinamerikansk, en afrikansk och en arabisk.

Projektet utforskar såväl utmaningar som möjligheter i migranternas möte med det svenska samhället. Det handlar om hur den sekulära moderniteten påverkar pentekostala migranter men också om hur pentekostala migranter påverkar ett svenskt samhälle som ofta uppfattas som själva sinnebilden av individualism och sekularisering. Utvecklingen reser frågor om hur ett samhälle som det svenska hanterar religiösa minoriteter och vilka politiska, sociala, moraliska och juridiska förändringsprocesser som sker.

Projektet ställer frågor om betydelsen av religiös tro och tillhörighet i den senmoderna svenska storstadsmiljön med dess osäkra och flytande identitetskategorier, samt om hur de pentekostala migranternas uppfattning om religion och tro påverkas i mötet med lokala samarbeten, nationell lagstiftning och globala kontakter? Fördjupad kunskap om dessa frågor kan bidra till välgrundade bedömningar i den nya religiösa verklighet som håller på att växa fram.

Senast uppdaterad: 2021-03-12