Samverkan vid CRS

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, CRS, är ett mångvetenskapligt forskningscentrum för forskning om religion och samhälle i bred mening.  Forskningens huvudområden rör sig kring existentiella frågor och värderingar kopplat till människors livsåskådningar. Under tio år har CRS byggt upp verksamhet genom forskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (IMPACT). Fler än 90 forskare från samtliga vetenskapsområden, med tyngdpunkt på humaniora och samhällsvetenskap, har deltagit i programmet. Nu tar CRS med sig erfarenheterna från IMPACT i nya projekt. Läs mer om CRS aktuella forskningsteman här

KVINNOR OCH LEDARSKAP I TROSSAMFUND

Forskare vid CRS samarbetar med Myndigheten för stöd till trossamfund i ett projekt som studerar frågor som rör ledarskap och inflytande för kvinnor i trossamfund i Sverige. Studien leds av professor Mia Lövheim som tillsammans med docent Maria Klingenberg har intervjuat kvinnor som deltagit i ledarskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig under åren 2016-2018.

Studien möjliggörs av särskilda medel från Uppsala universitet avsett för att främja samverkan mellan akademi och samhälle.

Ladda ner rapporten: Delaktighet, inflytande och ledarskap

För mer information om projektet kontakta Mia Lövheim.

SAMVERKANSPROJEKTET MELLAN CRS OCH FREDENS HUS

Jesper Magnusson, föreståndare för Fredens Hus, och Martha Middlemiss Lé Mon, forskare vid teologiska institutionen och föreståndare för Centrum för forskning om religion och samhälle.

Tillsammans vill parterna undersöka hur faktabaserad kunskap kan nå ut till olika målgrupper på bästa sätt, samt hur det ska kunna visas att dessa sätt är framgångsrika. Projektet handlar alltså både om att utveckla pedagogiska verktyg och att utveckla metoder för att mäta hur verktygen fungerar. Rent konkret ska Fredens Hus bygga en utställning för ungdomar på temat identitet med utgångspunkt i några forskningstexter. Forskarna kommer sedan att be ett antal besökare att svara på frågor kring hur de ser på och värderar olika saker, dels innan och dels efter det att de besökt utställningen.

FREDENS HUS

Fredens Hus är en ideell förening och ett pedagogiskt centrum som riktar sig till barn och unga, men också till personal som arbetar med unga. Genom framförallt utställningar jobbar föreningen för att främja jämställdhet, motverka rasism och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.
Läs mer på www.fredenshus.se.

Söker ny kunskap för ömsesidig nytta

När det som är viktigt för andra förenas med det egna vetenskapliga drivet i forskningen trivs Martha Middlemiss Lé Mon som bäst. Tillsammans med Jesper Magnusson på Fredens Hus och forskarkolleger undersöker hon nu framgångsrika sätt att nå fram med fakta till unga. Både pedagoger och forskare ska kunna dra nytta av kunskapen.

– Jag har alltid sagt att när det gäller samverkan måste man hitta personer som man delar energi och engagemang med. Jag tror på att bygga upp en relation. När Jesper och jag började prata insåg vi att vi gör det här bättre tillsammans än var för sig och att vi kan ha lite roligt när vi gör det, säger Martha Middlemiss L´é Mon. 

Hela artikeln kan du läsa här.

Senast uppdaterad: 2022-04-27