Boksläpp: "Diakonins kyrka, Teologi, kön och omsorgens utmattning ", professor Ninna Edgardh

2019-09-30

Diakonins kyrka och omsorgens utmattning. Teologi, kön och omsorgens utmattning. Diakonins kyrka har länge levt i det fördolda. Det är en kyrka präglad av omsorg, en tjänande kyrka, som rör sig med frimodighet i samhällets marginaler. Därtill bärs den upp i huvudsak av kvinnor.
I sin nya bok riktar Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, strålkastarljuset på diakonins kyrka, som hon menar behövs mer än någonsin, i en tid när omsorgens strukturer utmattas.

Omsorg är basen i mänskligt liv, menar Edgardh. Omsorg innebär att vi tar hand om varandra och den jord vi bebor. Att ha omsorg om andra ger däremot sällan tillgång till hög lön, makt eller status. Ofta har omsorg betraktats som ett ansvar som inte kräver vare sig politiska beslut eller pengar. Istället har förutsättningen varit det arbete som gjorts av kvinnor inom familjen eller på frivillig väg.

  • I det avseendet skiljer sig kristna kyrkor inte så mycket från andra delar av samhället, säger Ninna Edgardh.

Edgardh pekar på att könsstrukturerna som omsorgen byggt på, inte längre är hållbara. Idag förväntas både kvinnor och män arbeta heltid och bidra till den ekonomiska tillväxten. Resultatet menar Edgardh är att omsorgens strukturer utmattas. Symptomen ser vi dagligen i svarta tidningsrubriker.

Diakonins kyrka kan vara en resurs i denna situation, menar Edgardh. Men då måste kyrkorna se över sin diakonala teologi. Lösningen är inte att ansvaret flyttas till kyrkan. Tvärtom behöver kyrkan peka på att omsorg är ett ansvar vi måste dela i samhället.


Boken bygger på tidigare forskning vid CRS om välfärd och religion i europeiskt perspektiv, så blir det lite förankrat in i CRS också. Fokus ligger dock på Sverige och diakonins roll inom Svenska kyrkan. Sociologiska studier blandas med analyser av könsstrukturer och teologiska resonemang. Resultatet är en tillgänglig bok om viktiga samtidsfrågor i både kyrka och samhälle.

Ninna Edgardh är professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap vid Uppsala universitet. I boken väver hon samman resultat från många års forskning med sin praktiska erfarenhet av församlingsliv i nära samspel mellan gudstjänst och diakoni. 

Några röster om boken:
”Diakonins kyrka inger hopp och lust och kan bli ett utmanande, inspirerande och förhoppningsvis förändrande diskussionsunderlag i församlingarna"
Anna Karin Strand Nilsson, diakon Maria Magdalena församling i Stockholm

”Edgardh visar i sin analys hur den livsviktiga omsorgen, som vi alla är beroende av, är på väg att utmattas i kyrka och samhälle. Hennes svar på omsorgens sår blir till nyskapande teologi som ger mig hopp för kyrkans framtid.” 
Lena Sjöberg, diakon, Linköpings stift

Boken hittar man här: Förlag Verbum AB