CRS-nätverket Network for the Historical Study of National Christianities har beviljats stöd från CIRCUS

2020-11-30

Circus styrelse har beviljat stöd för forskarnätverk. Network for the Historical Study of National Christianities - tilldelades stöd från Circus, 280 280 kr för 2021-2022. Nätverket förläggs till CRS.

Nätverket består av seniora och juniora forskare inom utbildningshistoria, historia och kyrkohistoria. Urban Claesson är huvudsökande och kommer vara huvudansvarig för projektet tillsammans med prof. Esbjörn Larsson (utbildningshistoria). 

Migration som juridisk och politisk process är ett övergripande initiativ där flera fakulteter och avdelningar samarbetar för att förbättra och fördjupa redan existerande specialistkompetens inom fältet migration vid Uppsala universitet.

Network for the Historical Study of National Christianities är ett nätverk består av seniora och juniora forskare inom utbildningshistoria, historia och kyrkohistoria.  

Inom forskning traderas ofta en bild av folkhemmet som ett upplyst och sekulärt projekt, där välfärd, framtidsoptimism, renhet och byggande av rejäla bostäder innebar ett nytt Sverige i kontrast till det gamla som präglades av fattigdom, trångboddhet, förtryck och religion. Föreliggande nätverk vill nyansera denna förenklade berättelse. Det moderna Sverige tog aldrig avstånd från kristendomen. Det handlade snarare om att nya politiska krafter och sociala skikt i stället för gammalt "katekesplugg” ville ha en kristendom som förmedlade etik, solidaritet och idealism. Sedan länge hade präster och lärare tillsammans representerat det så kallade läroståndet. Under 1920-talet trädde dock folkskollärare fram som den segrande delen av detta lärostånd, med en liberal och medborgerligt syftande kristendomsuppfattning utifrån Jesus som en etisk och moralisk förebild. Under 1930-talet skulle det inom Svenska kyrkans prästerskap formeras en bred motreaktion mot denna liberala kristendom, till förmån för uppskattning av ämbete, kyrklig hierarki och sakrament. Folkskolan skulle dock ända fram till 1960-talet fungera som kyrka för en annan kristendom. Denna folkhemskristendom är förvånansvärt outforskad och kommer i detta projekt analyseras som uttryck för ett försök att skapa en svensk värdegrund, och jämföras internationellt med liknande projekt.

Nätverkets aktiviteter är för närvarande finansierade och ordnade med stöd från CIRCUS

För information om nätverket och aktiviteterna kontakta coordinator: urban.claesson@teol.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-06-15