Nytt nätverk om religionens betydelse för unga

2013-02-04

Mia Lövheim

Ett nätverk av forskare med kompetens inom ungdoms- och religionsforskning har bildats vid Religion och samhälle. Forskningen fokuserar på frågor om religionens betydelse för unga utifrån flera olika perspektiv:
– Det finns en stor okunskap inom detta område och många fördomar, därför behövs ett tvärvetenskapligt grepp, säger professor Mia Lövheim.

Nätverket: ”Unga och religion” bildades formellt för ett år sedan och består av elva forskare inom fem olika discipliner: religionssociologi, religionspsykologi, utbildningsvetenskap, etnologi och statsvetenskap. 

År 2008 inleddes samarbetet genom en gemensam enkät finansierad av Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen, med frågor om religion och livssyn, uppväxtförhållanden, levnadsvanor fritid och attityder som skickades ut till unga i åldern 16-24 år.

Enkäten togs fram efter att en tidigare studie visat att det saknas kunskap om ungas existentiella frågor.

– Tidigare undersökningar har i första hand studerat ungas deltagande i religiösa aktiviteter som organiseras av religiösa samfund och hur de förhåller sig till den gudstro som råder där. Här upplevde vi att det saknades kunskap om hur religion kan fungera som en resurs för unga när det handlar om att skapa ett meningsfullt liv och för att forma värderingar, säger Mia Lövheim som leder nätverket.

Syftet med frågorna var att få kunskap om religionens betydelse i ungas liv även utanför de religiösa institutionerna.

År 2012 gavs boken ”Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i ungas liv”ut med en redovisning av enkätresultaten och kapitel som belyser de olika enkätfrågorna. 

Av de svarande kom omkring 13 procent från ett religiöst präglat hem och endast 7 procent utövade sin tro genom att delta i aktiviteter i en religiös förening någon gång i månaden. Omkring 44 procent ansåg dock att en tro på något var angeläget för ett bra liv, där drygt 15 procent av de unga menade att deras syn på livet utgår ifrån en tro på Gud eller en högre makt eller kraft.

– Dessa andelar stämmer ganska bra med vad vi vet från tidigare forskning om andelen unga som har fostrats in i och uttrycker sin religion enligt traditionella former av religiositet. De är en minoritet i dagens samhälle, och det mest intressanta är kanske att de i andra frågor inte skiljer sig nämnvärt från sina jämnåriga, säger Mia Lövheim.

Nu planeras en uppföljning av enkäten genom en ny enkät samt kvalitativa studier i form av intervjuer och observationer:

– Det finns en stor okunskap inom detta område. Rädsla för religiös extremism bland unga muslimer blandas med en uppfattning om att unga är individualister som inte vill engagera sig i religiösa föreningar.Det behövs ett helhetsgrepp där religionens betydelse i ungas liv undersöks utifrån olika perspektiv, säger Mia Lövheim.

”Unga och religion” kommer framöver att fördjupa sin forskning om religionens betydelse för ungdomars hälsa, ungdomars kunskap om och förmåga att förstå andras religion, och ungdomars deltagande i det demokratiska samhället.

Nätverket deltar i två internationella konferenser under 2013. Dels vid Impactprogrammets internationella konferens  20-22 maj, samt till ISSR:s konferens 27-30 juni i år.

Flera publikationer har också getts ut av medlemmarna som tar upp olika frågor inom området.

Se webbsidan om nätverket för mer information

Nyheter från 2013