Docentföreläsning: Svårt att nå fram med religionsundervisning i sekulariserad kontext

2013-10-31

Docent Anders Sjöborg har genomfört en studie av gymnasielevers syn på religion och religionsundervisning. Hans resultat indikerar att det finns det tydliga skillnader i hur religiösa och ickereligiösa elever ser på religion och sitt eget förhållande till religion, men också i hur de förmår att ta till sig gymnasiets religionsundervisning. 

I sin föreläsning den 23 oktober 2013 presenterade Anders Sjöborg sina resultat och vilka nya frågor för forskningen som de ger upphov till. Han konstaterade att de flesta unga i Sverige idag lever i en sekulariserad kontext, där kontakten med religion främst går via medierna och skolan. En mindre grupp i studien beskriver sig dock som religiösa.

Sjöborgs undersökning visar att det finns stora skillnader mellan de religiösa och de ickereligiösa, både i synen på religion och religionsundervisning och i synen på religiös och kulturell mångfald i samhället. Generellt har de religiösa eleverna en mer positiv bild av både religionens inverkan på livet och av ämnet religionskunskap. De religiösa eleverna uttryckte också en något större öppenhet inför religiös och kulturell mångfald.

Anders Sjöborg konstaterade i sin föreläsning att skolans religionsundervisning inte riktigt tycks nå upp till högt ställda mål om att bidra till förståelse mellan kulturer. Inte heller når den upp till ambitionen att utveckla elevernas förmåga att tala och förhålla sig till frågor om tro och religion, så kallad religious literacy, en förmåga som de religiösa eleverna redan utvecklat i högre grad än de ickereligiösa.

Anders Sjöborgs slutsats blir att religionsundervisningen i ökad grad måste ta hänsyn till den sekulariserade kontext som huvuddelen av eleverna lever i. Han efterlyste vid föreläsningen också ökade möjligheter för eleverna att reflektera inte bara över andras (religiösa) meningssystem, utan också över vilka kulturella och religiösa system som formar deras egna liv.

Nyheter från 2013