Sju miljoner kronor till forskning om religionsundervisning

2013-11-06

En ny studie ska belysa hur religionens förändrade roll i samhället påverkar religionsundervisningen och hur lärare hanterar spänningar i religionsämnet. Tanken är också att i förlängningen hitta bättre metoder för religionslärare att nå och motivera sina elever. 

Skolans religionsundervisning har många gånger svårt att nå upp till läroplanens mål. Det visar en aktuell rapport från Skolinspektionen. I flertalet av de undersökta skolorna undviker religionslärare känsliga ämnen som exempelvis värderingar och existentiella frågor. Istället fokuserar undervisningen ofta på fakta om de stora världsreligionerna, något som i sin tur leder till att eleverna upplever undervisningen som ointressant.

Docent Anders Sjöborg vid CRS ska nu, tillsammans med universitetslektorn Malin Löfstedt och en doktorand, undersöka hur religionslärare uppfattar de spänningar som religionsämnet rymmer, och hur de hanterar dem. Anders Sjöborg har i sin tidigare forskning visat att elevernas bristande intresse och förståelse för religionsundervisningen delvis förklaras av religionens förändrade roll i samhället. Från att ha varit en privat angelägenhet befinner sig religion idag alltmer i det offentliga rummet och de diskussioner som pågår där. Få av eleverna har dock någon egen personlig erfarenhet av religion. På samma sätt ligger religionsundervisningen på gränsen mellan det privata och det offentliga.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, som nyligen beviljat sju miljoner i anslag. En grupp bestående av 20 högstadielärare och 20 gymnasielärare kommer att ingå i studien. Projektet planeras att pågå under fyra år.

Syftet med studien är att skapa ny kunskap om religionslärare uppfattar och hanterar de spänningsfält som religionsundervisningen tangerar. Denna nya kunskap kan sättas i relation både till sociologiska diskussioner om uppluckringen av gränserna mellan det privata och det offentliga samt till den religionsvetenskapliga diskussionen om religionens komplexa roll i denna process. Även om projektet i första hand fokuserar religionslärare, kommer resultaten också att kunna belysa lärarprofessionsfrågor mer generellt, och då framför allt gränsen mellan privat och professionellt i det konkreta läraryrket.

I förlängningen kommer projektet att kunna bidra till utvecklandet av bättre metoder för hanteringen av de här frågorna i den konkreta undervisningssituationen i skolan, liksom till en bättre religionslärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma lärare.

Forskningsprojektets namn är "Religionsundervisning i senmoderna Sverige: lärarprofessionalitet på gränsen mellan offentligt och privat".

Nyheter från 2013