”Ändra religionsfriheten från en absolut till en relativ rättighet”

2013-11-20

Religionsfriheten är en absolut rättighet enligt grundlagen. Men i praktiken begränsas den ofta av andra hänsyn. Den slutsatsen kommer juristen och Impactforskaren Victoria Enkvist fram till i sin avhandling, där hon också förespråkar tydligare ramar för religionsfriheten i grundlagen.

 

Victoria Enkvists avhandling Religionsfrihetens rättsliga ramar.

Victoria Enkvist har studerat hur regeringsformens och Europakonventionens regler om religionsfrihet tillämpas i praktiken. Studien är genomförd med utgångspunkt från tre olika exempel på religiöst motiverade företeelser: religiöst motiverad slakt, omskärelse av pojkar och bärande av religiösa symboler som slöja eller kors.

Religionsfriheten är absolut i regeringsformen, till skillnad från många andra fri- och rättigheter som kan begränsas genom lag. I Europakonventionen däremot görs ingen skillnad mellan religionsfriheten och andra fri- och rättigheter, utan alla kan begränsas om det är nödvändigt av bland annat hänsyn till statens säkerhet eller skydd för hälsan.

I sin avhandling visar Victoria Enkvist att religionsfriheten i Sverige i praktiken behandlas som en relativ rättighet, som på olika sätt begränsas. Exempelvis sätter djurskyddslagen upp hinder för religiös slakt. Religionsfriheten är, med Enkvists ord, ”underordnad värden som demokrati och jämställdhet”. Resultatet blir en osäkerhet om vad som egentligen är skyddat, och vilka faktorer som begränsar religionsfriheten.

Enkvists slutsats kan tyckas oväntad. Hon förespråkar nämligen att religionsfriheten begränsas i grundlagen, och blir en relativ rättighet på samma sätt som exempelvis yttrandefriheten. Denna lösning skulle nämligen göra det tydligare vad som omfattas av begreppet religionsfrihet, och när denna frihet får inskränkas. ”Ett reellt skydd som kan begränsas borde vara att föredra istället för ett formellt skydd som saknar praktisk betydelse, skriver Victoria Enkvist.

Victoria Enkvist försvarar sin avhandling Religionsfrihetens rättsliga ramar, som läggs fram inom konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten, i Uppsala, fredagen den 29 november.

Läs mer om Victoria Enkvists avhandling.

Läs mer om disputationen.

Nyheter från 2013