”Mänskliga rättigheter kan fungera som ett paraply av värden”

2013-11-26

Fram till mars i nästa år gästas CRS av den tyske professorn Hans-Georg Ziebertz. Just nu arbetar han med ett stort internationellt forskningsprogram om religion och mänskliga rättigheter. Ziebertz vistelse i Uppsala finansieras av Riksbankens jubileumsfond. 

Hans-Georg Ziebertz, gästprofessor på CRS

Intervjun: Hans-Georg Ziebertz, gästprofessor CRS

Normalt är Hans-Georg Ziebertz verksam i Würzburg, där han har en professur i praktisk teologi och religionspedagogik. Universitetet i bayerska Würzburg har liksom Uppsala universitet anor från 1400-talet. Men denna termin tillbringar han alltså i Uppsala och på Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS. Vistelsen i Uppsala blev möjlig genom att Riksbankens jubileumsfond utsåg Ziebertz till Humboldtprofessor under sex månader 2013-2014. Professuren har tillkommit genom en gåva från Humboldtstiftelsen.

Professor Ziebertz är imponerad av forskningsmiljön på CRS. Han upplever doktoranderna och postdoc-forskarna som ”utomordentliga och mycket motiverade unga akademiker”.

– CRS är ett utmärkt exempel på hur unga kan skolas in i en vetenskaplig karriär. Det finns ett ramverk med mycket utbyte. Det är inspirerande och bidrar till en hög kvalitet på forskningen, säger han.

 

Globalt värdeparaply

Just nu arbetar Hans-Georg Ziebertz med en stor, internationell studie om religion och mänskliga rättigheter. Omkring 30 forskare från hela Europa samlar data för att analysera och förstå sambandet mellan religiös övertygelse och synen på mänskliga rättigheter. I projektet ingår också docent Anders Sjöborg på CRS.

Varför är mänskliga rättigheter intressanta för dig som teolog?

– Mänskliga rättigheter uppges vara universella regler för samhällen, som ska garantera en rad fri- och rättigheter till alla människor. Det intressanta är att även de flesta religioner traditionellt säger sig erbjuda en universell världsbild. Vi ser idag en kritik mot idén om mänskliga rättigheter, eller mot vissa specifika rättigheter, från somliga religiösa ledare. Ett exempel är de inriktningar av islam och judendom, och delvis också i kristendom, som avvisar tanken på jämställdhet mellan män och kvinnor, säger Hans-Georg Ziebertz, och tillägger att för omkring 60 år sedan var många kyrkor lika tveksamma till mänskliga rättigheter som muslimer är idag.

Klart är i alla fall att det inte går att välja ut en religion som kan fungera som ett globalt, gemensamt värdesystem. Det finns helt enkelt inte att peka ut en global religion. Istället får mänskliga rättigheter fylla den funktionen.

– Religiösa människor måste hitta ett sätt att hålla fast vid sina sanningar, samtidigt som de accepterar mänskliga rättigheter, till exempel religionsfrihet, fastslår Ziebertz.

Han tillägger:

– För oss religionsforskare är det intressant att undersöka hur människor, religiösa eller icke-religiösa, hanterar mänskliga rättigheter. Skiljer det sig till exempel mellan olika religioner? Vårt syfte är att samla in data som kan ligga till grund för undervisning om mänskliga rättigheter, genom att vi får bättre kunskap om hur unga människor förhåller sig till detta.

 

Minoriteter värnar mänskliga rättigheter

Forskningsprojektet pågår till och med 2017. Men redan idag finns vissa data från avslutade pilotstudier.

– Förvånande nog visade det sig att muslimer som lever i Europa uttryckte större acceptans för mänskliga rättigheter än kristna och icke-religiösa i samma ålder, berättar professor Ziebertz.

Hans förklaring är att muslimerna i Europa hör till en minoritet, och att de därför löper risk för diskriminering.

Resultaten visar också unga muslimer i Västeuropa var mycket mer positiva till mänskliga rättigheter än unga muslimer i Turkiet.

Som en del i forskningsprojektet planerar Hans-Georg Ziebertz och CRS att samla forskare från länderna runt Östersjön till en konferens om religionsutbildning i mars nästa år.

Pluralismen en utmaning

Hans-Georg Ziebertz professur in Würzburg omfattar inte bara teologi, utan också religionspedagogik, och professor Ziebertz har också en doktorsgrad i pedagogik. Mycket av hans forskning hittills har handlat om just religionsundervisning, och de utmaningar som religionslärare ställs inför.

Och utmaningar finns det helt klart.

– Ett av de paradigm vi måste förhålla oss till i religionsundervisningen är pluralism. För bara några årtionden sedan växte de flesta upp med religion. Man kunde på många håll tala om religionen i singular, bestämd form. Dagens utmaning är: hur ska vi hantera pluralism och de högst varierande erfarenheter av religion som eleverna har idag? frågar Hans-Georg Ziebertz.

Den nya situationen gör det nödvändigt att reflektera över hur religionsundervisningen är utformad, konstaterar Hans-Georg Ziebertz.

– Frågan vi måste ställa oss är vilken väg vi ska gå. Antingen får vi välja strikt neutralitet, där vi bara lär ut fakta om olika religioner. Eller så bemöter vi neutraliteten och slår fast att eleverna också behöver en begreppsapparat för att tala om religion (så kallad religious literacy).

 

Zoo-undervisning

I många länder pågår en livlig debatt om vägvalet inom religionsundervisningen, enligt professor Ziebertz. Å ena sidan har länder med en tradition av neutral religionsundervisning, en så kallad zoo-attityd till religionen (läraren förväntas undervisa om olika religioner som om de var olika djur på ett zoo), börjat ifrågasätta denna inriktning inriktning. Å andra sidan utmanas den konfessionella religionsundervisningen i länder med en starkt dominerande religion nu av pluralismen.

En annan utmaning är den växande sekularismen i Europa.

– De religiösa institutionernas monopol har brutits i hela Europa. Individer är i allt högre grad fria att själva bestämma sina världsbilder. Det innebär att världsbilen inte längre speglar en speciell religion, förklarar Hans-Georg Ziebertz.

Mer information om den planerade konferensen kommer på CRS webbplats och i kommande nyhetsbrev.

 

Om Hans-Georg Ziebertz

Teol dr, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederländerna

Fil dr samhällsvetenskap/pedagogik, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland

Professor I teologi och religionspedagogik vid teologiska fakulteten, Julius-Maximilians-Universität, Würtzburg, Tyskland

Humboldt Professor 2013-14, finansierad av Humboldtstiftelsen och utdelad av Riksbankens jubileumsfond

Gästprofessor vid Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, och mottagare av det svensk-tyska forskningspriset

Aktuell forskning: Religion och mänskliga rättigheter. En internationell empirisk undersökning i 30 länder

Nyheter från 2013