Ökad mångfald gör religionen aktuell inom nya politiska fält

2013-11-29

Med ökande religiös mångfald i de nordiska länderna blir religionsfrågor aktuella på allt fler politiska områden. Den slutsatsen drar doktoranden och Impactforskaren Jonas Lindberg, som studerat hur religionen behandlas i partiprogram i de nordiska länderna under perioden 1988-2008.

Jonas Lindberg finner att religionsfrågor kommer upp inom allt fler politiska områden under den studerade perioden. Undantaget är Norge, där det istället skedde en minskning mellan 1998 och 2008. Trots det så var Norge det land där religionen kom in på flest politikområden. Studien visar också att religionsaspekten under åren 1988-2009 dyker upp på nya områden, som mänskliga rättigheter, säkerhet och utrikespolitik.

Lindberg drar slutsatsen att hans resultat tycks ge stöd åt tanken på en religionens återkomst i nordisk politik. Denna återkomst får kraft av den ökade religiösa mångfalden i samhällena.

Enligt Jonas Lindbergs resultat hänvisar högerpartier oftare till religion i sina partiprogram än vänsterpartier. Detta tyder på att teorin om en religiös klyfta mellan höger- och vänsterblock fortfarande äger giltighet i de nordiska länderna. Men med ökad religiös mångfald har den religiösa klyftan blivit mer komplex, vilket också uppkomsten av populistiska högerpartier visar. Den speglar inte längre bara olika uppfattning om religiöst och sekulärt, utan också olika uppfattningar om olika religioner och om hur kristendomen hänger ihop med grundläggande värden i de nordiska samhällena.

Jonas Lindbergs artikel Religion in Nordic party platforms 1988-2008 är publicerad i Nordic Journal of Religion and Society 26:2.

Nyheter från 2013